Strona główna Dla mediów I Kongres Polskiej Edukacji. Przemiany 1989-2030 – W połowie drogi
patron medialny:I Kongres Polskiej Edukacji. Przemiany 1989-2030 – W połowie drogi

sobota, 04 czerwca 2011 21:31

Informacja prasowa

Ponad dwa tysiące osób z całej Polski, ponad pięćdziesięciu prelegentów w siedmiu grupach tematycznych, spotka się 5 i 6 czerwca na I Kongresie Polskiej Edukacji zorganizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych. Uroczystego otwarcia dokonają Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej.

Po co ten Kongres?

Jesteśmy w połowie drogi od sztywnego systemu edukacji, nieadekwatnego wobec wymagań współczesnego świata, do elastycznego i dynamicznego, który staje się siłą napędową potrzebnych przemian. Dlatego uważamy, że czas najwyższy, by szeroko dyskutować nad wyzwaniami stojącymi przed edukacją w perspektywie najbliższych dwudziestu lat. Widzimy potrzebę debaty ponad podziałami, która bierze pod uwagę znaczenie edukacji w strategii rozwoju kraju i opiera się na zbadanych faktach.mówi prof. Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Zaprosiliśmy do niej przedstawicieli wszystkich środowisk, dla których edukacja jest ważna: nauczycieli, dyrektorów szkół, badaczy i wykładowców szkół wyższych, polityków, reprezentantów władz samorządowych i wielu instytucji, związkowców i rodziców, ludzi aktywnych w organizacjach pozarządowych.


Debata ministrów edukacji

Podczas Kongresu odbędzie się debata ministrów edukacji narodowej: prof. Henryka Samsonowicza, prof. Mirosława Handke i Katarzyny Hall (w ostatniej chwili z ważnych przyczyn osobistych z udziału w debacie zrezygnowała Krystyna Łybacka).

Po raz pierwszy osoby, które podejmowały zasadnicze reformy edukacji, będą dyskutowały wobec tak licznie zgromadzonych uczestników Kongresu o tym, co się zmieniło w ciągu ostatnich 20 lat i jakie są najważniejsze wyzwania w bliższej i dalszej przyszłości. Minister Michał Boni, szef doradców strategicznych premiera, autor raportu Polska 2030, odniesie się do debaty ministrów edukacji z perspektywy rozwoju Polski w ciągu najbliższego dwudziestolecia.


W jednym miejscu urzędnik, nauczyciel, związkowiec i rodzic

Kongres to jednak przede wszystkim intensywna praca w grupach roboczych, które pracować i dyskutować będą wokół siedmiu tematów:

  • Prawo każdego ucznia do sukcesu
  • Wspomaganie szkół i nauczycieli w rozwoju
  • Samorządy na rzecz dzieci i rodziców
  • Potrzeby rozwoju kraju i rynku pracy
  • Świat nauki na rzecz edukacji
  • Nowoczesne technologie
  • Zostać liderem w edukacji

Organizatorzy zadbali, by wśród prowadzących panele znaleźli się reprezentanci różnych środowisk: dyrektorzy szkół i nauczyciele z dużych i małych miejscowości, liderzy krajowych i lokalnych projektów edukacyjnych, badacze i pracownicy szkół wyższych, prezydenci i burmistrzowie miast, związkowcy, przedstawiciele organizacji pracodawców.


Jakość i prognozy dla edukacji

Drugi dzień Kongresu poświęcony jest na podsumowanie pracy grup tematycznych oraz dyskusje panelowe. Nie ma wątpliwości, że jakość edukacji tworzą nauczyciele. Od jakich uwarunkowań to zależy i jak ich wspomóc będą rozmawiali dyrektorzy szkół, samorządowcy, związkowcy i przedstawiciel rządu. Natomiast drugi panel poświęcony będzie demografii, prognozom dotyczącym liczby dzieci i przyszłych uczniów, wynikającym z tego konsekwencjom dla oświaty i uczelni wyższych oraz nauczycieli i samorządów.


Spokojny dialog i minimum powszechnej zgody

Edukacja jest ważna dla wszystkich. Jest gorącym tematem, każdy ma o niej coś do powiedzenia, każdy ma jakiś pogląd. Dyskusja na tematy edukacyjne wywołuje emocje. Niekiedy wydłuża to dochodzenie do właściwych rozwiązań, ale też zwiększa zaangażowanie i poczucie ważności sprawy. Kongres to zaproszenie do spokojnego dialogu, który ma szansę przezwyciężyć słabe strony wielu dotychczasowych dyskusji: postrzeganie edukacji wyrywkowo, łatwe operowanie hasłami bez oparcia w realiach szkoły czy uczelni, rozdzielne traktowanie poszczególnych, powiązanych ze sobą segmentów edukacji.

Świadomość czekających edukację zmian prognozowanych przez demografów, wyniki badań dotyczących zatrudnienia absolwentów i styku edukacji z rynkiem pracy stały się impulsem do podjęcia dyskusji również o perspektywie uczenia się przez całe życie. To temat, który dotyczy nie tylko nauczycieli i dyrektorów szkół, ale także pracowników uczelni wyższych, badaczy i pracodawców.


Raport o stanie edukacji

Kongres to też prezentacja Raportu o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy jako wkładu do debaty społecznej. Przygotowany przez IBE raport po raz pierwszy zbiera w jednym dokumencie wyniki przeprowadzonych w ciągu ostatnich 10-20 lat badań, polskich i międzynarodowych, nad stanem polskiej edukacji. Dzięki temu jest pierwszym tak kompletnym opisem stanu polskiej edukacji. Wśród tematów opisanych w dokumencie są kwestie jakości edukacji, spójności społecznej, dostosowania do rynku pracy, a także wpływu sytuacji demograficznej na szeroko rozumiany system edukacji. Dzięki zestawieniu najnowszych dostępnych danych z danymi historycznymi czytelnik raportu może wyrobić sobie zdanie o skali osiągnięć polskiej oświaty i osób ją tworzących, przede wszystkim uczniów i nauczycieli. Dokument pokazuje również te obszary, które wyznaczają kolejne wyzwania, oraz wskazuje zagadnienia, które wymagają systematycznych badań.

– Chcemy, aby raport dostarczał rzetelnych danych uczestnikom społecznej debaty o edukacji. Tak rozumiemy zadanie Instytutu, który realizuje wieloletni plan badań w ramach projektu „Entuzjaści Edukacji”. Chcemy być think tankiem badającym polską edukację i dzielącym się zdobytą wiedzą ze wszystkimi, którym jej dobro leży na sercu. Także tymi, którzy podejmują decyzje i na nie wpływają – politykami, partnerami społecznymi i opinią publiczną. Liczymy, że wyniki tych badań pozwolą pełniej zdiagnozować stan i potrzeby polskiej edukacji i odpowiedzieć na wyzwania, które przed nią stoją, a także przyspieszą jej rozwój w dziedzinach, w których mamy już osiągnięciadodaje Michał Federowicz.

.