Strona główna Dla mediów IBE: Pierwszy raport o stanie edukacji już w czerwcu
patron medialny:IBE: Pierwszy raport o stanie edukacji już w czerwcu

piątek, 29 kwietnia 2011 10:50
5-6 czerwca podczas I Kongresu Polskiej Edukacji w Warszawie Instytut Badań Edukacyjnych przedstawi "Raport o stanie edukacji", pierwszy kompleksowy opis stanu polskiej oświaty. Czerwcowe spotkanie Entuzjastów Edukacji – pracowników badawczych IBE, nauczycieli i dyrektorów szkół, przedstawicieli organizacji pozarządowych i uczelni wyższych, zwłaszcza uczelni pedagogicznych, samorządowców i decydentów szczebla rządowego służyć ma uporządkowaniu debaty wokół stanu polskiej edukacji.

"Raport o stanie edukacji" będzie pierwszym wszechstronnym dokumentem prezentującym wyniki najbardziej aktualnych badań nad polskim systemem edukacji.– Raport będzie swego rodzaju "Białą Księgą" polskiej oświaty. Będzie punktem wyjścia do dyskusji o szansach i wyzwaniach krajowej edukacji – mówi Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE).

W liczącym blisko 500 stron opracowaniu mowa będzie o poziomie wykształcenia Polaków, jakości  oświaty, sytuacji nauczycieli, powiązaniach edukacji z rynkiem pracy oraz wielu innych kwestiach, które dotyczą zarówno warunków, w jakich działają oświata i szkolnictwo wyższe, jak i tego, co się zmienia wewnątrz systemu edukacji. Dzięki udziałowi Polski w międzynarodowych projektach badawczych w raporcie została uwzględniona sytuacja w polskiej oświacie na tle innych państw. Raport będzie wydawany co roku, a będzie zawierać wyniki i wnioski z badań prowadzonych w ramach realizowanego przez IBE projektu "Entuzjaści Edukacji", jak również z badań innych instytucji.

Raport zostanie zaprezentowany na I Kongresie Polskiej Edukacji, który odbędzie się 5-6 czerwca w Warszawie. – Widzimy potrzebę otwarcia szerokiej debaty nad wyzwaniami stojącymi przed edukacją w perspektywie najbliższych dwudziestu lat. Debaty, która bierze pod uwagę znaczenie edukacji w strategii rozwoju kraju i opiera się na zbadanych faktach. – wyjaśnia dyrektor Federowicz - Pierwszy Kongres koncentruje uwagę na jakości edukacji w szkole, jednocześnie poruszy temat uczenia się przez całe życie oraz zaprezentuje edukację w perspektywie zmian demograficznych oraz powiązań z rynkiem pracy.

W Kongresie weźmie udział ponad tysiąc osób reprezentujących środowiska związane z oświatą. Oprócz przedstawicieli szkół i uczelni wyższych będą to również przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pozarządowych, samorządów i administracji centralnej. Zgłoszenia są już przyjmowane poprzez stronę internetową www.kongres.ibe.edu.pl


Entuzjaści Edukacji – edukacja oparta na faktach


Publikacja raportu jest elementem projektu "Entuzjaści edukacji", którego celem jest dostarczenie wiedzy i narzędzi do poprawy jakości polskiej oświaty. Badania prowadzone w ramach projektu mają dać odpowiedź m.in. na następujące pytania:
 • Czy polska szkoła uczy samodzielnego myślenia, a jeśli nie, to jak to zmienić?
 • Jak pomóc najsłabszym uczniom i jak rozwijać talenty najzdolniejszych?
 • Jak zwiększyć prestiż zawodu nauczyciela?
 • Jak dostosować nauczanie do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy?
 • Jak przygotować polska oświatę na zmiany demograficzne?
(więcej na temat naszych planów badawczych)
Uzyskana w ten sposób wiedza będzie mogła stać się podstawą działania na wszystkich szczeblach, na których decyduje się o kształcie oświaty – od ministerstw, przez samorządy i dyrekcje szkół po samych nauczycieli. – Chcemy stać się instytucją, do której będzie można zwrócić się, aby uzyskać najbardziej aktualną informację o stanie edukacji i mechanizmach nią rządzących. Stawiamy przy tym na praktyczne wykorzystanie wyników badań. Na ich podstawie przygotujemy narzędzia wsparcia dla nauczycieli i uczniów: scenariusze lekcji, zadania i ćwiczenia, opisy dobrych praktyk – mówi Michał Federowicz.

"Entuzjaści Edukacji" to projekt, którego celem jest wszechstronna diagnoza polskiej oświaty w oparciu o badania naukowe i stworzenie narzędzi, które pozwolą zastosować wyniki i wnioski płynące z tych badań w polityce i praktyce edukacyjnej.

Badania są prowadzone przez 9 zespołów w pięciu obszarach: podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych, psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych, socjologiczno-prawne aspekty polityki edukacyjnej, ekonomia edukacji oraz edukacja i rynek pracy. Plan projektu przewiduje przeprowadzenie blisko 50 badań. Obecnie realizowane jest już 13 dotyczących m.in.: uwarunkowań wyborów Polaków w zakresie edukacji, efektywności kształcenia, systemu oceniania, warunków i czasu pracy nauczycieli.

W ramach projektu Instytut zadba o to, by ułatwić dostęp do wyników badań nauczycielom, rodzicom, pracownikom samorządowym. Istniejąca już Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych zawiera zbiory danych z już przeprowadzonych badań umożliwiające samodzielne prowadzenie analiz. Portal www.eduentuzjasci.pl będzie platformą informacji o rezultatach projektu, w tym narzędzi dydaktycznych opracowanych z myślą o wsparciu nauczycieli i uczniów. Seminaria "Badania i polityka edukacyjna" będą okazją do spotkania i dyskusji badaczy i praktyków edukacyjnych.

W 2010 r. IBE zorganizowało 12 takich spotkań, co roku będzie organizowane co najmniej dziewięć. Utworzona zostanie również sieć krajowych i zagranicznych instytucji prowadzących badania dotyczące systemu edukacji w celu koordynacji i wymiany doświadczeń.

Projekt "Entuzjaści Edukacji", którego pełna nazwa to "Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego", jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany do czerwca 2015 r.

***

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) zatrudnia ponad 130 badaczy zajmujących się edukacją – socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych – wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. O wyjątkowym potencjale tej grupy stanowi nie tylko interdyscyplinarność, ale też różnorodność i bogactwo doświadczeń zawodowych, które poza badawczymi obejmują też pracę dydaktyczną, pracę w organach administracji publicznej, firmach badawczych czy organizacjach pozarządowych.

Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze w tym zakresie, aktywnie promuje politykę edukacyjną opartą na faktach (evidence-based policy and practice) i szczególnie dużą wagę przywiązuje się do badań, których wyniki mogą zostać wykorzystane w praktyce i polityce edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. Do głównych obszarów zainteresowań badawczych Instytutu należą m.in.:
 • opracowywanie narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli,
 • pomiar i analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych,
 • relacje pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy, w tym zwłaszcza monitorowanie sytuacji osób młodych wchodzących na rynek pracy,
 • kształcenie się przez całe życie (lifelong learning),
 • finansowanie edukacji i inne szeroko rozumiane problemy ekonomii edukacji,
 • warunki pracy, czas pracy, status zawodowy i kompetencje nauczycieli.
Oprócz "Entuzjastów Edukacji" IBE prowadzi również projekt "Kwalifikacje po europejsku", którego celem jest stworzenie Krajowych Ram Kwalifikacji. Ramy te ujednolicą sposób opisywania kwalifikacji. Ułatwi to dostosowanie edukacji do potrzeb sygnalizowanych przez rynek pracy. Pomoże również w podejmowaniu pracy w innych krajach UE. Umożliwi wreszcie osobom, które nabyły określone kompetencje lub umiejętności np. w trakcie wykonywania zawodu, potwierdzenie tych umiejętności egzaminem.

.