Strona główna Panel 3
patron medialny:Paneliści. Sesja II, Grupa tematyczna 3

Artur Gałęski

Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, magister historii. Pracował w szkolnictwie publicznym i niepublicznym. W 1999 roku został wicekuratorem w Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty w Szczecinie. W roku 2000 przeszedł do pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie jako doradca wicepremiera i ministra pracy zajmował się sprawami edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Jest współautorem pierwszego w Polsce „Poradnika dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych - Jeż".

W roku 2002 został wybrany radnym Rady Powiatu Goleniowskiego, gdzie pracował w Komisji Oświaty. W latach 2007-2008 był wiceburmistrzem Nowogardu.

 

 

Marek Olszewski

Wójt gminy Lubicz, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich. Filolog polski, nauczyciel.

Od roku 2000 współprzewodniczący Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ekspert ogólnopolskich organizacji samorządowych w sprawach organizacji i finansowania zadań oświatowych. Autor wielu artykułów prasowych na ten temat, a także stanowisk Związku Gmin Wiejskich w sprawach oświaty. Członek Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw statusu zawodowego nauczycieli, powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Bogusław Pasierbski

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rodziców z siedzibą w Szczecinie, członek Zespołu opiniodawczo-doradczego Rada Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej, członek Rady Fundacji „Rodzice szkole”; wieloletni działacz oświatowy, animator ruchu rodzicielskiego; współorganizator Międzynarodowych Konferencji i Warsztatów dla rodziców. Współtwórca i współrealizator: „Sieci Szkół Przyjaznych”, Przeglądów Szkolnego Amatorskiego Ruchu Artystycznego „SARA”, corocznych konferencji samorządów uczniowskich oraz cyklicznych spotkań rad rodziców, konkursu dla rad rodziców o tytuł „Partner w edukacji”. Wieloletni nauczyciel akademicki, licencjonowany trener Gordon Training International w USA; autor wielu artykułów, wykładów i materiałów szkoleniowych dotyczących rad rodziców i rodziców. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym w Szczecinie.

 

Włodzimierz Paszyński

Polonista, od 2006 r. zastępca Prezydenta m. st. Warszawy. Wieloletni nauczyciel licealny i akademicki, współtwórca pierwszych programów i szkół autorskich, instruktor harcerski. W latach 1980 - 1981 członek Zespołu Ekspertów Oświaty NSZZ „S”, jeden z liderów negocjacji programowych z ówczesnym Ministerstwem Oświaty i Wychowania. W okresie stanu wojennego w strukturach Oświaty Niezależnej. Po 1990 r. był kuratorem oświaty w Warszawie i wiceministrem edukacji oraz współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi. Uprawia publicystykę społeczną i literacką, jest współautorem cyklu podręczników pod tytułem Pamiętajcie o ogrodach i wielu analiz nt. funkcjonowania polskiego systemu oświatowego.

 

Elżbieta Piotrowska-Gromniak

Założycielka i prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w oraz studiów MBA w Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Wieloletnia nauczycielka, rodzic, zdeklarowana promotorka uspołecznienia polskiej szkoły. Od 2000 roku skutecznie pracuje na rzecz budowaniu partnerstwa w edukacji. Pomysłodawczyni i organizatorka pierwszych konferencji dla rodziców- Szkoła Partnerska /IIIedycje/ oraz Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców/VIIIedycji/, realizowanych we współpracy z m. st. Warszawa.

Członkini zespołu Rady Rodziców przy MEN i Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców

Autorka artykułów i materiałów szkoleniowych dla rodziców dostępnych na -www.rodzicewedukacji.pl. Uczestniczka międzynarodowych konferencji i szkoleń.

 

 

Lech Sprawka

Poseł VI kadencji Sejmu RP. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Okręg Lubelski.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji za rządów Jerzego Buzka oraz członek Rady Programowej „Biblioteczki reformy”. Współpracownik wyższych uczelni w zakresie prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych na kierunku "Zarządzanie oświatą". W latach 1998-2000 i 2006-2007 kurator oświaty. Laureat m.in. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej I stopnia, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, Medalu "Lumen Mundi".

 

 

Małgorzata Osińska

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Nauczycielka wiedzy o społeczeństwie i historii w 2 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum „Dwójka” w Warszawie. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako trenerka m.in. w programach „Szkoła Ucząca Się”, „Ocenianie Kształtujące”. Autorka scenariuszy lekcji i zajęć dla Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytutu Pamięci Narodowej i dla Ośrodka Karta. Współautorka programów nauczania: ”Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje” i „ Człowiek i historia” wydanych przez WSiP.

We współpracy z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowywała i prowadziła szkolenia dla nauczycieli. Autorka i recenzentka materiałów egzaminacyjnych dla Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Współpracuje z Programem Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły etap III

 

 


.