Strona główna Panel 5
patron medialny:Paneliści. Sesja II, Grupa tematyczna 5

prof. UW Jolanta Choińska –Mika

Lider zespołu dydaktycznego oraz pracowni historycznej Instytutu Badań Edukacyjnych. Historyk, dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik Instytutu Historycznego UW, autorka podręczników i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli. W latach 2007 - 2008 kierowała zespołem przygotowującym podstawę programową z historii i wiedzy o społeczeństwie. Od 2010 kieruje Zespołem Historycznym pracującym w projekcie „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” , którego nadrzędnym celem jest rozwijanie dydaktyki historii i zbadanie wprowadzania nowej podstawy programowej do szkół oraz narzędzi dydaktycznych do pracy nauczyciela z uczniem.

 

prof. UJ Jarosław Górniak

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ. Specjalista w zakresie analizy i ewaluacji polityk publicznych, metodologii badań społecznych oraz socjologii gospodarki.

 

Marcin Karpiński

Lider pracowni matematycznej. Redaktor naczelny czasopisma „Matematyka w Szkole”. Współautor programów nauczania matematyki, podręczników i zbiorów zadań dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. W 2001 roku członek zespołu opracowującego podstawę programową matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2008 członek zespołu przygotowującego nowa podstawę programową matematyki dla wszystkich etapów edukacyjnych. Od 2010 roku uczestniczy w pracach związanych z projektem PISA.

 

prof. Marta Kicińska – Habior

Uniwersytet Warszawski, prorektor ds. studenckich (od 2007),  przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Studenckich i Procesu Kształcenia (2002-2007), dyrektor Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (MISMaP) (2002-2007), kierownik Podyplomowych Międzywydziałowych Studiów Nauczania Przyrody (2001-2007), prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki (1996-2002), przewodnicząca Krajowego Komitetu Organizacji Światowego Roku Fizyki 2005 (2004-2005), przewodnicząca Rady Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW (2003-2007), członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego (od 1973).

 

Marek Legutko

Matematyk, nauczyciel na różnych poziomach edukacji. Współzałożyciel Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej, redaktor czasopisma dla nauczycieli matematyki, współautor podręczników matematyki. Posiada doświadczenie w pracy na stanowiskach doradcy i konsultanta metodycznego, dyrektora szkoły i dyrektora komisji egzaminacyjnych (Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Uczestnik międzynarodowych i krajowych programów związanych z ocenianiem w edukacji. Obecnie dyrektor Ośrodka Diagnostyki Edukacyjnej.

 

prof. Aleksander Łuczak

Uniwersytet Warszawski, od 1977 r. jest pracownikiem Instytutu Nauk Politycznych, obecnie na stanowisku profesora. W latach 1983 – 1986 był prodziekanem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Od 1989 do 2001 r. był posłem na Sejm RP. Wicepremier i minister edukacji narodowej w rządzie Waldemara Pawlaka, minister nauki oraz przewodniczący Komitetu Badań Naukowych w rządach Józefa Oleksego oraz Włodzimierza Cimoszewicza.

 

Magdalena Krawczyk-Radwan

Instytut Badań Edukacyjnych, lider Zespołu Badań Nauczycieli. Socjolog, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka w Instytucie Studiów Społecznych UW, stypendystka Collegium Invisibile (socjologia edukacji), Uniwersytetu Karola w Pradze (historia uniwersytetu) i University of Michigan (Ann Arbor; metody ilościowe w naukach społecznych). Przygotowuje pracę doktorską "Idea uniwersytetu w świetle rankingów wyższych uczelni". Pracowała nad Strategią szkolnictwa wyższego do roku 2020 w Ernst&Young i w ONZ (Program ds. Młodzieży, Nowy Jork), współpracowała z CASE (projekt poświęcony kluczowym kompetencjom w edukacji). Autorka wielu publikacji na temat edukacji i szkolnictwa wyższego. Współtworzy Projekt College www.projektcollege.pl.

 


.