Strona główna Paneliści
patron medialny:Paneliści

prof. Henryk Samsonowicz

Minister Edukacji Narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego

Profesor historii, związany z Uniwersytetem Warszawskim. Autor około 800 prac naukowych.

W latach 1970-73 dziekan Wydziału Historycznego UW. W okresie 1975-80 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historycznego.  Od 1 października 1980 do 8 kwietnia 1982 r. był rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2002 r. jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, zasiada w jej prezydium.

Doktor honoris causa licznych uniwersytetów. Odznaczony Orderem Orła Białego, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuską Legią Honorową. Zasiada w Kapitule Orderu Orła Białego.

Od 1980 r. działał w „Solidarności”, w 1989 r. uczestniczył w obradach plenarnych Okrągłego Stołu. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego był Ministrem Edukacji Narodowej (IX 1989–I 1991). Podjął szereg decyzji zmierzających do decentralizacji systemu edukacji, między innymi zlikwidował inspektoraty oświaty, zachęcał do rozwoju placówek niepublicznych, był pomysłodawcą przekazania szkół samorządom. Dał nauczycielom możliwość wprowadzania innowacji oraz eksperymentów pedagogicznych, tworzenia klas i programów autorskich Nadzorował również najpilniejsze zmiany w programach szkolnych wynikające z potrzeby zerwania z ideologią PRL. Wprowadził do szkół nauczanie religii.

 

prof. Mirosław Handke

Minister Edukacji Narodowej w rządzie Jerzego Buzka.

Profesor chemii, związany od 1969 roku z Akademią Górniczo-Hutniczą. Autor ponad 150 prac naukowych oraz dwóch podręczników akademickich. Członek wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych.

Twórca i długoletni kierownik Zakładu Chemii Krzemianów AGH, który przekształcony został w Katedrą Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. W latach 1993-98 dwukrotnie wybierany na rektora AGH. Jako przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych inicjator i współzałożyciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Od 31 października 1997 r. do 20 lipca 2000 r. sprawował funkcję ministra Edukacji Narodowej w rządzie Jerzego Buzka. Współtwórca reformy systemu oświaty z 1999 r.

Reforma zastąpiła obowiązującą od 1968 r. dwustopniową strukturę szkolnictwa wprowadzając trzyletnie gimnazja, w których naukę uczeń rozpoczynał po ukończeniu 6 klas podstawówki. Wprowadzono równolegle powszechny system egzaminów zewnętrznych po szkole podstawowej i gimnazjum. Gruntownie zmieniono zasady egzaminu maturalnego (tzw. nowa matura) przywracając obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki. Dzięki obiektywizacji i normalizacji nowa matura zastąpiła egzaminy na wyższe uczelnie.

Reforma zakładała również likwidację techników i liceów zawodowych zastępując je systemem szkolnictwa pomaturalnego. Powołano również wyższe szkoły zawodowe. Dla sześciolatków wprowadzono obowiązek odbycia przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole.

 

dr Krystyna Łybacka

Minister Edukacji Narodowej i Sportu w rządzie Leszka Millera.

Doktor nauk matematycznych związana z Instytutem Matematycznym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej.

Posłanka na Sejm nieprzerwanie od 1991 r. Członek Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej od 1993 r., następnie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W tej drugiej partii zasiadała w zarządzie krajowym.

Od 19 października 2001 do 2 maja 2004 r. pełniła funkcję ministra Edukacji Narodowej i Sportu w rządzie Leszka Millera. Zdecydowała o korekcie zmian wprowadzonych reformą przygotowaną przez ministra Mirosława Handkego. Między innymi pozostawiła technika i licea profilowane, zgodziła się na tworzenie gimnazjów przy szkołach podstawowych, o trzy lata przesunęła termin wprowadzenia nowych zasad organizacji egzaminu.

 

Katarzyna Hall

Minister edukacji w rządzie Donalda Tuska.

Ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Gdańskim. W sierpniu 1980 roku podjęła pierwszą pracę w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku. W latach 1984-1989 pracowała w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uczyła przyszłych nauczycieli matematyki oraz prowadziła prace badawcze nad ocenianiem i egzaminowaniem z matematyki.

W 1989 roku zaangażowała się w tworzenie trójmiejskiej oświaty niepublicznej. Była wśród założycieli Gdańskiej Fundacji Oświatowej, która powołała pierwsze prywatne liceum w regionie – Gdańskie Liceum Autonomiczne, a obecnie prowadzi sześć szkół, poradnię psychologiczno-pedagogiczną i jest organizacją realizującą szereg projektów dotyczących m.in. współpracy zagranicznej, o statusie pożytku publicznego

Zrezygnowała z zarządzania Fundacją, obejmując w lutym 2006 roku stanowisko zastępcy prezydenta Gdańska, które zajmowała do listopada 2007 roku, do dnia objęcia urzędu Ministra Edukacji Narodowej.

W latach 1999-2001 była członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej. Jest autorką wielu artykułów o tematyce edukacyjnej.

 

Michał Boni

Minister, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przez wiele lat wykładał w Katedrze Kultury Polskiej. Minister Pracy i Polityki Socjalnej, dyrektor Programu Reform Polityki Społecznej przy Fundacji Batorego, dyrektor i członek Zespołu Instytutu Spraw Publicznych, szef zespołu doradców Ministra Pracy i Polityki Społecznej, od 2008 r. jest także Szefem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów

Jako ekspert współpracował z fundacjami polskimi i międzynarodowymi. Był doradcą PKPP "Lewiatan", członkiem Komitetu Naukowego Wsparcia Wspólnoty ds. Oceny NPR i Programów Operacyjnych oraz ekspertem współpracującym przy powstawaniu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013.

 

prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz

Psycholog kliniczny dziecięcy, profesor w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, była wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji.

Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Autorka licznych publikacji na temat dysleksji. W 2011 została uhonorowana Nagrodą im. Filipa Kallimacha za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji oraz Orderem Uśmiechu.

 

 

prof. UW Jolanta Choińska –Mika

Lider zespołu dydaktycznego oraz pracowni historycznej Instytutu Badań Edukacyjnych. Historyk, dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik Instytutu Historycznego UW, autorka podręczników i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli. W latach 2007 - 2008 kierowała zespołem przygotowującym podstawę programową z historii i wiedzy o społeczeństwie. Od 2010 kieruje Zespołem Historycznym pracującym w projekcie „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” , którego nadrzędnym celem jest rozwijanie dydaktyki historii i zbadanie wprowadzania nowej podstawy programowej do szkół oraz narzędzi dydaktycznych do pracy nauczyciela z uczniem.

 

prof. UJ Jarosław Górniak

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ. Specjalista w zakresie analizy i ewaluacji polityk publicznych, metodologii badań społecznych oraz socjologii gospodarki.

 

prof. Marta Kicińska – Habior

Uniwersytet Warszawski, prorektor ds. studenckich (od 2007),  przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Studenckich i Procesu Kształcenia (2002-2007), dyrektor Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (MISMaP) (2002-2007), kierownik Podyplomowych Międzywydziałowych Studiów Nauczania Przyrody (2001-2007), prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki (1996-2002), przewodnicząca Krajowego Komitetu Organizacji Światowego Roku Fizyki 2005 (2004-2005), przewodnicząca Rady Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW (2003-2007), członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego (od 1973).

 

prof. Krzysztof Konarzewski

Instytut Badań Edukacyjnych. Profesor nauk humanistycznych. Wykładowca Wszechnicy Świętokrzyskiej. Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Były dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zasiada w Radzie Programowej Centrum Nauki Kopernik. Były kierownik i krajowy koordynator wielu projektów edukacyjnych, w tym między innymi monitorowania reformy systemu edukacji. Autor licznych publikacji poświęconych pomiarowi osiągnięć edukacyjnych.

 

prof. Aleksander Łuczak

Uniwersytet Warszawski, od 1977 r. jest pracownikiem Instytutu Nauk Politycznych, obecnie na stanowisku profesora. W latach 1983 – 1986 był prodziekanem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Od 1989 do 2001 r. był posłem na Sejm RP. Wicepremier i minister edukacji narodowej w rządzie Waldemara Pawlaka, minister nauki oraz przewodniczący Komitetu Badań Naukowych w rządach Józefa Oleksego oraz Włodzimierza Cimoszewicza.

 

prof. Jan Madey

Uniwersytet Warszawski.

Wieloletni Dyrektor Instytutu Informatyki, Prodziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, a następnie Prorektor. Obecnie Dyrektor Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW oraz profesor zwyczajny w Instytucie Informatyki. Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia EUNIS (European University Information Systems), wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, przewodniczący Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej a także członek Komitetu Informatyki PAN.

Autor i współautor licznych publikacji. Laureat wielu prestiżowych nagród m.in. Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski i Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

 

prof. Zbigniew Marciniak

Profesor matematyki na Uniwersytecie Warszawskim, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Były wiceminister edukacji w rządzie Donalda Tuska, odpowiedzialny za przygotowanie reformy programowej oraz jakość kształcenia. Były dyrektor Instytutu Matematyki UW. Przewodniczący Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk.

 

Joanna Berdzik

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, jeden z założycieli i była prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Była nauczycielką, dyrektorką szkoły oraz dyrektorką Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty prowadzonych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Collegium Civitas. Zajmuje się problematyką nadzoru pedagogicznego – była koordynatorką projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”.

 

Jędrzej Bieniasz

Tegoroczny absolwent XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, klasy matematyczno-fizycznej. Przez wiele lat działał w samorządach klasowych i szkolnych. Od stycznia 2010 do stycznia 2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Samorządu Szkolnego w liceum. Przez ostatnie dwa lata współpracował z Fundacją CEO w projekcie MKOl - Międzyszkolne Kluby Olimpijskie, w ramach którego przygotowywał młodzież gimnazjalną do Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej (sam był jego laureatem). W 2010 roku brał udział w VIII International Debate Academy w Słowenii, gdzie wśród najlepszych na świecie doskonalił techniki stosowane w debatach.

 

Magdalena Bogusławska

Z wykształcenia filolog. Od 2008 r. pełni funkcję Dyrektora Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą, a następnie - Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Wcześniej związana ze środowiskiem szkół niepublicznych. Zajmowała się także działalnością szkoleniową oraz wydawniczą. Podstawowymi obszarami jej zainteresowań jest edukacja wielokulturowa, zagadnienia przywództwa w szkole oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu.

 

Sławomir Broniarz

Nauczyciel, dyrektor szkoły, związkowiec. Od 1998 r. prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Uczestniczy w pracach Komisji Trójstronnej. Jest przewodniczącym Zespołu problemowego TK ds. usług publicznych. Aktywnie bierze udział w pracach międzynarodowego ruchu związkowego. Inicjator wielu akcji związkowych, oświatowych i społecznych. W środowisku edukacyjnym pełni rolę lidera i komentatora wydarzeń oświatowych.

 

Agnieszka Borek

Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Socjolożka, ewaluatorka, trenerka. Autorka lub współautorka ponad 50 badań ewaluacyjnych, dotyczących m.in. problematyki edukacyjnej. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz szkolenia dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych na temat ewaluacji. Ekspertka w zespole „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III”, gdzie zajmuje się opracowywaniem metodologii prowadzenia ewaluacji zewnętrznej, przygotowywaniem programów szkoleniowych z zakresu ewaluacji dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych, wizytatorów ds. ewaluacji. Prezeska Zarządu „Ery Ewaluacji”, partnerki Ośrodka Rozwoju Edukacji i Uniwersytetu Jagiellońskiego w projekcie „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III”.

 

 

Marian Buras

Wójt Gminy Morawica nieprzerwanie od 1990r.; radny do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - w latach 1998 -2002; prezes zarządu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy – w latach 2000 – 2006; wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach. Finalista konkursów „Wójt Roku 2004” i "Wójt Roku 2006" zorganizowanych przez Telewizję Polską. Zdobywca tytułów Wójt Roku 2005/2006 i Superwójt Roku 2008/2009 w konkursie Eurogmina Województwa Świętokrzyskiego przyznany przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Wprowadził gminę Morawica do grona najlepszych gmin w kraju, co znajduje odzwierciedlenie w licznych rankingach, tytułach i nagrodach tj. Teraz Polska i Gmina Fair Play. Wdrożone przez niego rozwiązania w zarządzaniu gminą wpisane zostały do krajowej bazy dobrych praktyk samorządowych. Stworzył warunki do rozwoju budownictwa mieszkaniowego, a także utworzył na terenie gminy podstrefę "Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice.

 

Tomasz Borecki

Profesor nauk leśnych, wykładowca, wybitny leśnik. W latach 2002–2008 rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Były przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych (KRUL), Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich (KRUW) oraz wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha w Warszawie. Od 2010 roku doradca społeczny prezydenta ds. wsi. Autor ponad 200 prac naukowych z czego 50 to oryginalne prace twórcze, 70 dokumentacji naukowych oraz wielu podręczników.

 

Edwin Bendyk

Dziennikarz, publicysta, zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem technologii na życie społeczne. Obecnie związany z tygodnikiem "Polityka", gdzie jest publicystą działu naukowego. Publikuje także w "Krytyce Politycznej" oraz "Przeglądzie Politycznym". Jest również felietonistą magazynu "Mobile Internet". Ponadto pełni funkcję członka Rady Programowej Zielonego Instytutu i jest przewodniczącym  Rady Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Nauczyciel akademicki, wykłada w Collegium Civitas i Centrum Nauk Społecznych PAN. Dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas oraz członek Rady Fundacji Nowoczesna Polska.

 

dr Agnieszka Chłoń-Domińczak

Instytut Badań Edukacyjnych, lider Zespołu Rynku Pracy oraz projektu Krajowe Ramy Kwalifikacji, pracownik naukowy Instytutu Statystyki i Demografii SGH. W latach 1997–1999 pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemów Zabezpieczenia Społecznego.
Współpracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Pracowała też jako konsultant m.in. Banku Światowego i OECD. W latach 2002-2009 związana z administracją państwową jako dyrektor departamentu w MPiPS, podsekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej (2004-2005) i w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (od stycznia 2008 do lipca 2009). W 2009 została uhonorowana Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego.

 

Marek Zając

Dziennikarz, publicysta, działacz społeczny, wykładowca w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Jest absolwentem dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziennikarską drogę rozpoczął w 2000 roku w "Tygodniku Powszechnym"; pracował także w dzienniku "Polska. The Times" oraz w "Przekroju". Opublikował ponad dwieście reportaży, wywiadów i artykułów publicystycznych na łamach tytułów polskich i zagranicznych. Zajmuje się tematyką społeczną, polityczną, religijną i historyczną. Od sześciu lat stale współpracuje z TVP - obecnie prowadzi program publicystyczny "Mam inne zdanie", niedzielny magazyn "Między ziemią a niebem" oraz poranne pasmo "Kawa czy herbata". Otrzymał prestiżową nagrodę dziennikarską "Ślad" im. biskupa Jana Chrapka oraz tytuł najlepszego publicysty Małopolski. Jest sekretarzem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP oraz członkiem Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau; zasiada też w prezydium Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

 

Wojciech Książek

Przewodniczący Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” w regionie Gdańskim.

Wiceminister edukacji w rządzie Jerzego Buzka odpowiedzialny za przygotowanie szczegółowych rozwiązań reformy edukacyjnej, redaktor „Biblioteczki Reformy” (ukazało się 40 zeszytów). Autor artykułów na tematy edukacyjne oraz książek „Rzecz o reformie edukacji” (2001) i „Rzecz o reformowaniu edukacji, czyli... a to Polska właśnie” (2005).

 

 

Wiesław Kosakowski

Dyrektor III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni od 01.10.1990r. Geograf, nauczyciel i wychowawca od 1981r. W 2008 r. wyróżniony przez MEN tytułem honorowym profesora oświaty. Opiekun największej liczby finalistów i laureatów w historii Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej, współorganizator pierwszych międzynarodowych olimpiad geograficznych. Wyróżniony Odznaką im. Pani Profesor Anny Dylikowej za zasługi dla rozwoju Olimpiady Geogr. i Nautol. (leg. nr 4). W 1993r utworzył Gdyńską Szkołę Matury Międzynarodowej, w której w 1995r odbyła się pierwsza historii polskiej oświaty międzynarodowa matura. W różnego rodzaju rankingach szkół IIILO – Gdyńska Trójka zajmuje od wielu lat czołowe lokaty. Z III LO wywodzi się liczne grono stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, MEN, a także najlepszych uczelni amerykańskich. Uczniami szkoły są mieszkańcy ze wszystkich regionów Polski. Absolwenci III LO w Gdyni studiują na najlepszych polskich i zagranicznych uczelniach (głównie brytyjskich).

 

dr Piotr Olaf Żylicz

Instytut Rozwoju Biznesu /Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

W obszarze badań naukowych zajmuje się moralnym funkcjonowaniem człowieka i psychologią organizacji. Interesuje się w szczególności problematyką poczucia winy, uwarunkowań pojednania między społecznościami, typologiami moralności i religijności, koncepcjami przywództwa i etyką zawodową. Od kilkunastu lat jest trenerem, głównie dla kadry menadżerskiej oraz certyfikowanym coachem i konsultantem biznesowym. Piotr Żylicz jest wiceprezesem Instytutu Rozwoju Biznesu i Dyrektorem ds. Badań w International Institute of Coaching.  Zasiada w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

dr Grzegorz Mazurkiewicz

Socjolog, doktor nauk humanistycznych pracuje w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wcześniej pracował w Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie był odpowiedzialny za program Szkoła Ucząca Się.

Zajęcia, które prowadzi dla studentów UJ poruszają zagadnienia związane z socjologią edukacji, zarządzaniem i przywództwem w oświacie, wyzwaniami związanymi z poszerzeniem Unii Europejskiej i globalizacją. Jego badania dotyczą polityki oświatowej, procesu uczenia i nauczania, inicjatyw oświatowych i jakości edukacji oraz edukacji interkulturowej i tolerancji. Od pięciu lat prowadzi stowarzyszenie i międzynarodowy projekt edukacyjny Ekspedycja w głąb Kultury (www.expedition.org.pl), który  dotyczy autentycznej edukacji przez doświadczenie.

 

Wiesław Włodarski

Matematyk, Dyrektor L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy, autor książki „Jak skutecznie kierować radą pedagogiczną” – Municipium 2007 oraz „Matematyka. Repetytorium   dla maturzysty” – DIFIN 2010 oraz wielu artykułów na temat pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Nauczyciel Roku 2007, jego nauczyciele są inicjatorami Praskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół średnich prawobrzeżnej części Warszawy, ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Brazylii (na temat kultury Brazylii, geografii, przyrody) oraz Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności”. Od 2007 roku jest prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich.

 

Anna Wojciuk

Instytut Badań Edukacyjnych. Politolog, doktor na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Prowadziła badania naukowe we Francji i w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Harwarda oraz na Columbia University w Nowym Jorku. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej, dokumentalistka, współautorka reportażu "Przepustka do życia", poświęconego pracy UNICEFu w Etiopii. Interesuje się zmianą systemową, strategicznymi zagadnieniami polityki publicznej, polityką opartą na faktach (evidence-informed policy) oraz reformami edukacyjnymi w perspektywie porównawczej.

 

dr Joanna Jeziorska-Haładyj

Absolwentka polonistyki i dziennikarstwa (UW). Nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Teoretyk literatury w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich na Wydziale Polonistyki UW. W pracy naukowej zajmuje się narratologią, teorią fikcji, autobiografią i reportażem; jej prace poświęcone tej tematyce były publikowane m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich” i „Znaku”. Prowadzi zajęcia z poetyki i teorii literatury. W szkole opiekuje się kołem teatralnym.

 

Magdalena Kula

Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziennikarka i publicystka. Pracowała w "Gazecie Wyborczej", "Rzeczpospolitej", "Polsce The Times", zajmujac się tematyką społeczną, polityką oświatową, wyższą edukacją i nauką.

Od 2009 r. doradca ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Andrzej Błażej Tomczak

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Oświatą oraz Finansów Publicznych w Wyższej Szkole Bankowej.

Był nauczycielem, dyrektorem szkoły i starszym wizytatorem w Kuratorium Oświaty.
Od roku 1993 jest Dyrektorem Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. W roku 2010 został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymał liczne nagrody Prezydenta Miasta oraz tytuł „Ambasadora Dobra” Fundacji Świat na Tak za działalność na rzecz wolontariatu. Od roku 2008 koordynator projektu „Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012TM” w Poznaniu.

 

Alicja Pacewicz

Dyrektor ds. Programów i Wydawnictw Centrum Edukacji Obywatelskiej. Współtworzy wizję i strategię CEO. Opracowuje programy edukacyjne, podręczniki dla uczniów, scenariusze zajęć i poradniki dla nauczycieli, programy (m.in. „Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej”, „Szkoła z klasą 2.0”, „Ślady przeszłości”, „Młodzi Głosują”; „Młodzi Przedsiębiorczy”; „Edukacja z Internetem”, „Mapa Kultury”) oraz materiały szkoleniowe. Redaguje publikacje wydawane przez CEO. Konsultant MEN oraz CKE. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i trenerów. Wierzy w demokrację obywateli, mądrą edukację i siłę zdrowego rozsądku.

 

Andrzej Porawski

Delegat na I, II i III KZD NSZZ „Solidarność”, członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie (z ostatniego naboru); członek sztabu wyborczego KO „S” w Poznaniu w 1989 r., potem dyrektor Biura Posłów i Senatorów OKP w Poznaniu; 1990-91 – przewodniczący KO Woj. Poznańskiego. Współpracował z Urzędem Rady Ministrów i z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w zakresie reform ustrojowych. Przez wiele lat był radnym miasta Poznania oraz radnym Sejmiku Woj. Wielkopolskiego. W latach 1990-94 był członkiem Zarządu Miasta Poznania zaś od 1991 roku pełni funkcję dyrektora Biura Związku Miast Polskich. Był członkiem Rady Statystyki (1998-2002) zaś od 2008 roku jest członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Jest również sekretarzem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze strony samorządowej.

 

Józef Woźny

Dyrektor Zespołu Gimnazjalno – Szkolno - Przedszkolnego w Chocianowicach koło Kluczborka (woj. opolskie). Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, pasjonat zastosowań edukacyjnych informatyki. Autor i administrator szkolnego systemu e-learningowego dostępnego pod www.chocianowice.edu.pl. Autorskim rozwiązaniem jest videoserwer zawierający materiały dydaktyczne z różnych przedmiotów dostępne poprzez sieć lokalną w każdej klasie i na korytarzu na dużym panelu LCD, na którym na przerwach wyświetlane są filmy edukacyjne. W Zespole 80% sal lekcyjnych wyposażonych jest w komputery z dostępem do Internetu i rzutniki multimedialne, Uczniowie mają możliwość wypożyczenia do domu klocków LEGO MINDSTORM, zamieszczają geotagowane zdjęcia na mapach oraz wykonują w Google Sketchup projekty 3D budynków i kościołów.

 

Jacek Staniszewski

Historyk. Absolwentrii Uniwersytetu Gdańskiego. Nauczyciel historii od 1997 roku. Uczył na wszystkich etapach edukacji szkolnej. Od 2004 do 2010 lider zespołu historycznego w Gdańskich Szkołach Autonomicznych. Od 2005 systematycznie wykorzystywał nowe technologie w czasie swoich lekcji. W latach 2007 – 2010 administrator gdańskiego centrum komputerowego egzaminu TOEFL z języka angielskiego. Obecnie członek pracowni historycznej w Instytucie Badań Edukacyjnych.

 

Jarosław Lipszyc

Prezes Fundacji Nowoczesna Polska, która prowadzi kilka projektów, w ramach których tworzone są otwarte zasoby edukacyjne, dostępne na wolnych licencjach: Wolne Lektury (szkolna biblioteka internetowa), Wolne podręczniki oraz Czytamy słuchając (audiobooki z lekturami).

W latach 2006-2009 członek kolektywu Indeks 73. Jeden z liderów ruchu społecznego Obywatele Kultury.

W 2008 był inicjatorem i współorganizatorem Koalicji Otwartej Edukacji (KOED), zrzeszającej organizacje wspierające ideę rozwijania i wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych. Jest przewodniczącym prezydium KOED. Członek władz Internet Society Polska.

 

Andrzej Grzybowski

Informatyk, nauczyciel, doktorant Politechniki Poznańskiej. W pracy naukowej zajmuje się technicznymi, społecznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Koordynator projektu Kreatywna Szkoł@ w ramach którego Gmina Jarocin jako pierwsza w Polsce wyposażyła 25 szkół podstawowych i gimnazjalnych w ponad 850 komputerów przenośnych. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w kształceniu, projektuje i tworzy portale internetowe oraz aplikacje komputerowe.

 

Magdalena Krawczyk-Radwan

Instytut Badań Edukacyjnych, lider Zespołu Badań Nauczycieli. Socjolog, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka w Instytucie Studiów Społecznych UW, stypendystka Collegium Invisibile (socjologia edukacji), Uniwersytetu Karola w Pradze (historia uniwersytetu) i University of Michigan (Ann Arbor; metody ilościowe w naukach społecznych). Przygotowuje pracę doktorską "Idea uniwersytetu w świetle rankingów wyższych uczelni". Pracowała nad Strategią szkolnictwa wyższego do roku 2020 w Ernst&Young i w ONZ (Program ds. Młodzieży, Nowy Jork), współpracowała z CASE (projekt poświęcony kluczowym kompetencjom w edukacji). Autorka wielu publikacji na temat edukacji i szkolnictwa wyższego. Współtworzy Projekt College www.projektcollege.pl.

 

Marek Legutko

Matematyk, nauczyciel na różnych poziomach edukacji. Współzałożyciel Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej, redaktor czasopisma dla nauczycieli matematyki, współautor podręczników matematyki. Posiada doświadczenie w pracy na stanowiskach doradcy i konsultanta metodycznego, dyrektora szkoły i dyrektora komisji egzaminacyjnych (Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Uczestnik międzynarodowych i krajowych programów związanych z ocenianiem w edukacji. Obecnie dyrektor Ośrodka Diagnostyki Edukacyjnej.

 

Marcin Karpiński

Lider pracowni matematycznej. Redaktor naczelny czasopisma „Matematyka w Szkole”. Współautor programów nauczania matematyki, podręczników i zbiorów zadań dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. W 2001 roku członek zespołu opracowującego podstawę programową matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2008 członek zespołu przygotowującego nowa podstawę programową matematyki dla wszystkich etapów edukacyjnych. Od 2010 roku uczestniczy w pracach związanych z projektem PISA.

 

Dariusz Gobis

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Karierę zawodową rozpoczął współpracą z Kilońską Izbą Przemysłową Handlową (IHK zu Kiel) i Kancelarią Premiera Kraju Szlezwik – Holsztyn prowadząc Biuro Szlezwika – Holsztynu w Gdańsku. Wieloletni Członek Zarządu niemieckiej firmy konstrukcyjnej, Wicedyrektor Departamentu Współpracy Gospodarczej i Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Od czterech lat Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP, od stycznia 2011 Wiceprzewodniczący Parlamentu Hanzy. Członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Gdańskiej Rady Oświatowej, Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny (RPO) województwa pomorskiego.

 

Małgorzata Rusewicz

Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Prawnik, ekspert z zakresu rynku pracy i prawa ubezpieczeniowego, w tym przepisów prawa wspólnotowego. Członek Komisji ds. Dialogu Społecznego przy KE oraz grup eksperckich funkcjonujących przy Komisji Europejskiej i BUSINESSEUROPE. Do 2007 r. związana z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W kwietniu 2008 r. powołana w skład Naczelnej Rady Zatrudnienia. Autorka licznych publikacji z zakresu stosunków pracy i prawa ubezpieczeniowego.

 

Grażyna Osicka

Pedagog, nauczyciel konsultant, edukator, ekspert, specjalista z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz kształcenia dorosłych. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, studiów podyplomowych z zarządzania oświatą, kształtowania umiejętności skutecznego nauczania.

Dyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Wcześniej – dyrektor Centrum Edukacji Medycznej oraz dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w Warszawie.

Przewodnicząca Rady Programowej czasopism Nowa Edukacja Zawodowa, Edukator Zawodowy. Wiceprzewodnicząca Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. Nadzoruje realizowanie przez KOWEZiU czterech projektów systemowych.

 

 

Małgorzata Osińska

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Nauczycielka wiedzy o społeczeństwie i historii w 2 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum „Dwójka” w Warszawie. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako trenerka m.in. w programach „Szkoła Ucząca Się”, „Ocenianie Kształtujące”. Autorka scenariuszy lekcji i zajęć dla Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytutu Pamięci Narodowej i dla Ośrodka Karta. Współautorka programów nauczania: ”Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje” i „ Człowiek i historia” wydanych przez WSiP.

We współpracy z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowywała i prowadziła szkolenia dla nauczycieli. Autorka i recenzentka materiałów egzaminacyjnych dla Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Współpracuje z Programem Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły etap III

 

 

Lech Sprawka

Poseł VI kadencji Sejmu RP. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Okręg Lubelski.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji za rządów Jerzego Buzka oraz członek Rady Programowej „Biblioteczki reformy”. Współpracownik wyższych uczelni w zakresie prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych na kierunku "Zarządzanie oświatą". W latach 1998-2000 i 2006-2007 kurator oświaty. Laureat m.in. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej I stopnia, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, Medalu "Lumen Mundi".

 

 

Elżbieta Piotrowska-Gromniak

Założycielka i prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w oraz studiów MBA w Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Wieloletnia nauczycielka, rodzic, zdeklarowana promotorka uspołecznienia polskiej szkoły. Od 2000 roku skutecznie pracuje na rzecz budowaniu partnerstwa w edukacji. Pomysłodawczyni i organizatorka pierwszych konferencji dla rodziców- Szkoła Partnerska /IIIedycje/ oraz Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców/VIIIedycji/, realizowanych we współpracy z m. st. Warszawa.

Członkini zespołu Rady Rodziców przy MEN i Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców

Autorka artykułów i materiałów szkoleniowych dla rodziców dostępnych na -www.rodzicewedukacji.pl. Uczestniczka międzynarodowych konferencji i szkoleń.

 

 

Włodzimierz Paszyński

Polonista, od 2006 r. zastępca Prezydenta m. st. Warszawy. Wieloletni nauczyciel licealny i akademicki, współtwórca pierwszych programów i szkół autorskich, instruktor harcerski. W latach 1980 - 1981 członek Zespołu Ekspertów Oświaty NSZZ „S”, jeden z liderów negocjacji programowych z ówczesnym Ministerstwem Oświaty i Wychowania. W okresie stanu wojennego w strukturach Oświaty Niezależnej. Po 1990 r. był kuratorem oświaty w Warszawie i wiceministrem edukacji oraz współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi. Uprawia publicystykę społeczną i literacką, jest współautorem cyklu podręczników pod tytułem Pamiętajcie o ogrodach i wielu analiz nt. funkcjonowania polskiego systemu oświatowego.

 

Bogusław Pasierbski

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rodziców z siedzibą w Szczecinie, członek Zespołu opiniodawczo-doradczego Rada Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej, członek Rady Fundacji „Rodzice szkole”; wieloletni działacz oświatowy, animator ruchu rodzicielskiego; współorganizator Międzynarodowych Konferencji i Warsztatów dla rodziców. Współtwórca i współrealizator: „Sieci Szkół Przyjaznych”, Przeglądów Szkolnego Amatorskiego Ruchu Artystycznego „SARA”, corocznych konferencji samorządów uczniowskich oraz cyklicznych spotkań rad rodziców, konkursu dla rad rodziców o tytuł „Partner w edukacji”. Wieloletni nauczyciel akademicki, licencjonowany trener Gordon Training International w USA; autor wielu artykułów, wykładów i materiałów szkoleniowych dotyczących rad rodziców i rodziców. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym w Szczecinie.

 

Marek Olszewski

Wójt gminy Lubicz, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich. Filolog polski, nauczyciel.

Od roku 2000 współprzewodniczący Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ekspert ogólnopolskich organizacji samorządowych w sprawach organizacji i finansowania zadań oświatowych. Autor wielu artykułów prasowych na ten temat, a także stanowisk Związku Gmin Wiejskich w sprawach oświaty. Członek Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw statusu zawodowego nauczycieli, powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Artur Gałęski

Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, magister historii. Pracował w szkolnictwie publicznym i niepublicznym. W 1999 roku został wicekuratorem w Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty w Szczecinie. W roku 2000 przeszedł do pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie jako doradca wicepremiera i ministra pracy zajmował się sprawami edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Jest współautorem pierwszego w Polsce „Poradnika dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych - Jeż".

W roku 2002 został wybrany radnym Rady Powiatu Goleniowskiego, gdzie pracował w Komisji Oświaty. W latach 2007-2008 był wiceburmistrzem Nowogardu.

 

 

Andrzej Sygut

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce.

Absolwent polonistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców Społem, później przez wiele lat w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych (kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania Oświatą oraz Wicedyrektor d/s doradztwa metodycznego). Od 1990 r. był Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty, zaś od stycznia 2002 r. pracował w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Ekspert w Programie TERM oraz autor wielu publikacji z zakresu doskonalenia nauczycieli.

 

 

Adam Krawiec

Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej, średniej i Studium Nauczycielskim. Od 1992 r. do 2002 r. wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku. W latach 2002 do 2004 wicedyrektor, konsultant ds. jakości i ewaluacji, a następnie dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Pomorski Kurator Oświaty w latach 2006 -2007; od roku 2007 do 2008 Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu. Uczestnik wielu kursów i form doskonalenia, w szczególności w zakresie ewaluacji pracy szkół i placówek, zarządzania w oświacie, brał udział w Programie TERM. Autor programów doskonalenia nauczycieli.

 

 

Tomasz Kasprzak

Socjolog, ewaluator i trener. Pracownik naukowy Instytutu Badań Edukacyjnych (Zespół Badań Nauczycieli). Absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Polski ekspert i korespondent w European Knowledge Centre for Youth Policy. W latach 2002-2010 członek zespołów badawczych i ewaluator projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, administrację publiczną inicjatywy wspólnotowe (min. Narodową Agencję Programu Młodzież w Działaniu, Ministerstwo Edukacji, Narodowe Centrum Kultury, Fundacja im. Stefana Batorego, Amnesty International, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Instytut Spraw Publicznych, Polską Akademię Nauk). Od 2009 roku członek zespołu realizującego program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkół. Koordynator projektu Laboratorium Mikrobadań IBE.

 

Michał Jodko

Dyrektor Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Jest nauczycielem z 25 letnim stażem pedagogicznym, edukatorem i ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli. Stworzył w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Ełku racjonalny system doradztwa metodycznego dla nauczycieli wszystkich typów szkół oparty na współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Aktualnie z MODN współpracuje 26 doradców metodycznych z 10 jednostek samorządu terytorialnego z województwa Warmińsko-Mazurskiego. Inicjator wielu projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków UE w tym projektu "To lubię ". Projekt został laureatem ogólnopolskiego konkursu "Dobre Praktyki EFS 2009" i uzyskał tytuł "Najlepsza inwestycja w człowieka 2009".

 

Dorota Granoszewska-Babiańska

Historyk, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, przeszło 20 lat była związana z Gdańskim Liceum Autonomicznym (jako nauczyciel i dyrektor), autorka serii podręczników do historii dla liceów ogólnokształcących („Historia 1. Dzieje państwa i prawa”, „Historia 2. Dzieje społeczeństwa i gospodarki”, „ Historia 3. Dzieje kultury”) oraz wielu publikacji z zakresu edukacji, pracowała z zespołem ekspertów przygotowującym nową podstawę programową, członek Rady Gdańskiej Fundacji Oświatowej i współpracownik Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych, koordynator polsko-ukraińskich i polsko-gruzińskich projektów edukacyjnych („Szkoła otwarta na świat II. Razem przeciwko przemocy”). Obecnie koordynator projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.

 

Beata Domerecka

Od 13 lat dyrektorka Szkoły Podstawowej w Kruszynie, ekspertka w projekcie „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”, członkini zespołu projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły – etap III”, współpracowniczka instytucji zajmujących się doskonaleniem nauczycieli, autorka licznych publikacji na temat zmian w oświacie, członkini OSKKO, zainteresowana wspieraniem szkół w pracy nad jakością, szczególnie w zakresie tworzenia współpracującego zespołu nauczycieli.

 

Magdalena Swat-Pawlicka

Nauczycielka języka polskiego w szkole gimnazjalnej i średniej. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako trenerka prowadząca warsztaty dla Rad Pedagogicznych i dyrektorów szkół z zakresu metodyki nauczania, w szczególności oceniania kształtującego oraz diagnozy i ewaluacji szkoły. Pracowała w zespole programu "PISA Polska" jako koder i członek zespołu tworzącego raport PISA 2009. Od marca 2010 roku była pracownikiem Instytutu Badań Edukacyjnych /marzec 2010 - grudzień 2010 - Pracownia Badań Dydaktyk Przedmiotowych, od stycznia 2011 Pracownia Narzędzi Dydaktycznych/. Z zamiłowania historyk literatury zajmujący się wyobraźnią tanatyczną współczesnych twórców.

 

Michał Miąskiewicz

Absolwent Uniwersytetu Harvarda (stypendysta Uniwersytetu w latach 2000-2005, dyplom z politologii) oraz College of Europe w Natolinie (integracja europejska), gdzie następnie pracował jako asystent akademicki. Entuzjasta edukacji: jako analityk w Departamencie Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zajmuje się strategią rozwoju systemu uczenia się przez całe życie, doradza Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwestiach związanych z reformą szkolnictwa wyższego. Jest członkiem-założycielem Projektu College, którego celem jest promocja w Polsce modelu studiów uniwersyteckich znanego z najlepszych uczelni Wielkiej Brytanii i USA: studiów interdyscyplinarnych, kosmopolitycznych, partnerskich, uczących stawiania dobrych pytań, wymagających samodzielnego poszukiwania odpowiedzi, ceniących krytyczne myślenie, nie tolerujących lichej roboty. W wolnych chwilach lubi rozmawiać z ciekawymi ludźmi i śpiewać ukraińskie pieśni ludowe.

 

Emilia Wojdyła

Zastępca Dyrektora w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. W przeszłości nauczyciel, dyrektor szkoły, pracownik nadzoru pedagogicznego, samorządowiec. Edukator, promotor zmiany podstawy programowej w MEN, trener programu Ekspert oraz programu LLP – Uczenie się przez całe życie - Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Współautor zmian w obrzasze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym szczególnie uzdolnionych oraz organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, których wdrażanie własnie rozpoczyna sie w szkołach. Autor lub współautor przeznaczonych dla dyrektorów i nauczycieli materiałów dydaktycznych, opracowań i artykułów poświeconych tej problematyce. Entuzjastka edukacji.

 

dr Jacek Strzemieczny

Pedagog. Przez 9 lat kierował Ośrodkiem Rozwoju Umiejętności Wychowawczych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współzałożyciel, dyrektor i prezes zarządu fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. W okresie 1989 – 2004 dyrektor Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Od 1997 roku członek międzynarodowego stowarzyszenia innowatorów społecznych Ashoka. Na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos nagrodzony tytułem „Wybitny Innowator Społeczny roku 2002". W 2006 roku na Światowym Kongresie Edukacji Obywatelskiej został pierwszym laureatem Penn Kemble Award za wybitny wkład w edukację dla demokracji.

 

Maria Mach

Dawna stypendystka, a obecnie dyrektor Biura Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, stowarzyszenia, które od 28 lat prowadzi program pomocy wybitnie zdolnym adresowany do najzdolniejszych uczniów wszystkich typów szkół w Polsce.

Absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

dr Marzena Żylińska

Wykładowca metodyki i literatury w NKJO w Toruniu. Współpracuje z nauczycielami i metodykami z Finlandii (Dafnord), Francji, Austrii, Niemiec i Estonii, organizując liczne projekty internetowe (2006 European Language Label).

Autorka książki „Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych”, licznych artykułów opublikowanych w polskich oraz zagranicznych czasopismach oraz wielu materiałów dydaktycznych, w tym zadań typu Webquest. Prowadzi seminaria dla nauczycieli (ORE, Instytut Goethego). Ostatnio pracuje nad materiałami nowej generacji do nauki języka niemieckiego. Zajmuje się zastosowaniem technologii informacyjnych w nauczaniu (e-learning, blended learning) i wnioskami płynącymi z badań nad mózgiem. W przygotowaniu jest jej nowa książka „Neurodydaktyka”.

 

 

Jan Wróbel

Historyk, publicysta, nauczyciel. OD 1989 roku pracuje w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym "Bednarska" , od 2005roku jest jego dyrektorem. Był doradcą i autorem przemówień premiera Jerzego Buzka. Pracował i publikował m.in. w "Życiu", "Dzienniku", 'Wprost" i "Newsweeku"; obecnie jest felietonistą we "Wprost" i prowadzącym poranna audycję w TOK FM. Jest autorem książki "Jak przetrwać szkołę i nie zwariować" (2010), podręcznika "Odnaleźć przeszłość" oraz opowiadań kryminalnych.

 


.