Strona główna Program
patron medialny:Program kongresu

5 czerwca (niedziela)

12.00-13.30 Rejestracja i obiad

13:30-14.40 Uroczyste otwarcie

Powitanie uczestników Marek Zając

Wystąpienia honorowych gości Kongresu:

Otwarcie Kongresu

Profesor Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej

Określenie celów Kongresu oraz prezentacja Raportu o stanie edukacji opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych: prof. Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (prezentacja)

 

14:40-16.00 Sesja I – plenarna

Edukacja w perspektywie +/- 20 lat – od Polski 1989 do Polski 2030

Debata ministrów edukacji narodowej:

 • prof. Henryk Samsonowicz, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego
 • prof. Mirosław Handke, minister w rządzie Jerzego Buzka
 • Krystyna Łybacka, minister w rządzie Leszka Millera
 • Katarzyna Hall, minister w rządzie Donalda Tuska

Perspektywa uczenia się przez całe życie, Polska 2030

Michał Boni, minister, szef zespołu doradców strategicznych premiera

Prowadzą: Jan Wróbel i Marek Zając

[o uczestnikach]

 

16:00-16.45 kawa, herbata

Przejście do grup tematycznych
16.45-18.45 Sesja II – Jakość edukacji w siedmiu perspektywach

Grupy tematyczne:

1. Prawo każdego ucznia do sukcesu
Jakość edukacji to uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia w organizacji pracy szkoły. Jak to robić podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych, rozwijając jednocześnie umiejętność pracy w grupie?

Uczestniczą w debacie:

 • prof. Marta Bogdanowicz, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Wojciech Książek, NSZZ „Solidarność”, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w rządzie Jerzego Buzka
 • Maria Mach, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci
 • dr Jacek Strzemieczny, Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Emilia Wojdyła, Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • dr Marzena Żylińska, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu

Prowadzi Magda Swat-Pawlicka, Instytut Badań Edukacyjnych

[o uczestnikach]

 

2. Wspomaganie szkół i nauczycieli w rozwoju
Jakość edukacji to wzmacnianie szkoły jako społeczności, podnoszenie kompetencji nauczycieli potrzebnych im w pracy z konkretnymi grupami uczniów. Jak wspomagać szkołę, aby dbała ona o systematyczne podnoszenie jakości?

Uczestniczą w debacie:

 • Beata Domerecka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie
 • Dorota Granoszewska-Babiańska, Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Michał Jodko, Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
 • Tomasz Kasprzak, Instytut Badań Edukacyjnych
 • Adam Krawiec, Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego województwa pomorskiego
 • Andrzej Sygut, wiceprezydent Kielc

Prowadzi Agnieszka Borek, Ośrodek Rozwoju Edukacji

[o uczestnikach]
[prezentacje]

3. Samorządy na rzecz dzieci i rodziców
Samorządy dysponują finansami, mają wpływ na powoływanie dyrektorów, uczestniczą w procedurach awansu nauczycieli, podejmują własne inicjatywy. W jaki sposób mogą wspierać szkoły, uwzględniać potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli w działaniach na rzecz jakości edukacji?

Uczestniczą w debacie:

 • Artur Gałęski, zachodniopomorski kurator oświaty
 • Marek Olszewski, Związek Gmin Wiejskich
 • Bogusław Pasierbski, Polskie Stowarzyszenie Rodziców, Szczecin
 • Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy
 • Elżbieta Piotrowska-Gromniak, Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji”, Warszawa
 • Lech Sprawka, poseł na Sejm RP, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w rządzie Jerzego Buzka

Prowadzi Małgorzata Osińska, Ośrodek Rozwoju Edukacji

[o uczestnikach]
[prezentacje]


4. Potrzeby rozwoju kraju i rynku pracy
Jakość edukacji to skuteczna i elastyczna obecność absolwentów szkół średnich i wyższych na rynku pracy. Jak zapewnić trwałe i jednocześnie dynamiczne powiązanie edukacji z instytucjami rynku pracy i potrzebami rozwoju kraju?

Uczestniczą w debacie:

 • Grażyna Osicka, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
 • Małgorzata Rusewicz, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
 • Dariusz Gobis, Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Michał Miąskiewicz, Departament Analiz Strategicznych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Prowadzi dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Badań Edukacyjnych

[o uczestnikach]
[prezentacje]


5. Świat nauki na rzecz edukacji
Badania edukacyjne, rozwój dydaktyk akademickich i rozwój szkolnych dydaktyk szczegółowych to niezbędne ogniwa w podnoszeniu jakości edukacji. Jak wzmocnić poczucie odpowiedzialności świata akademickiego za jakość edukacji na wszystkich jej etapach?

Uczestniczą w debacie:

 • prof. Jolanta Choińska-Mika, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Edukacyjnych
 • prof. Jarosław Górniak, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Marcin Karpiński, Instytut Badań Edukacyjnych
 • prof. Marta Kicińska-Habior, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Marek Legutko, Ośrodek Diagnostyki Edukacyjnej
 • prof. Aleksander Łuczak, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, wicepremier i minister edukacji narodowej w rządzie Waldemara Pawlaka

Prowadzi Magdalena Krawczyk-Radwan, Instytut Badań Edukacyjnych

[o uczestnikach]
[prezentacje]


6.Nowoczesne technologie

Nowoczesne technologie odgrywają rolę w modernizowaniu zarówno procesu uczenia się, jak i organizacji pracy szkoły, sposobów komunikowania się, stylu działania. Jak włączać nowe technologie, by wpływało to w powszechnej skali na podnoszenie jakości edukacji?

Uczestniczą w debacie:

 • Jędrzej Bieniasz, maturzysta LO im. St. Staszica w Warszawie
 • Magdalena Bogusławska, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 • Andrzej Grzybowski, nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Jarocinie
 • Jarosław Lipszyc, Fundacja Nowoczesna Polska
 • prof. Jan Madey, Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Jacek Staniszewski, Instytut Badań Edukacyjnych
 • Józef Woźny, dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Chocianowicach

Prowadzi Alicja Pacewicz, Centrum Edukacji Obywatelskiej

[o uczestnikach]
[prezentacje]


7. Zostać liderem w edukacji

Każdy może zostać liderem, wystarczy mieć pomysł i chęć wprowadzenia czegoś dobrego. Jak osiągnąć taką kulturę organizacyjną szkoły, która wzmacnia aktywność, daje przestrzeń i promuje działania ludzi z pomysłem na każdym szczeblu?

Uczestniczą w debacie:

 • Joanna Berdzik, Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Joanna Jeziorska-Haładyj, nauczycielka Gimnazjum nr 33 i II Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie
 • dr Grzegorz Mazurkiewicz, Insytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Wiesław Włodarski, dyrektor L Liceum Ogólnokształcącego im. Ruy Barbosy
  w Warszawie
 • dr Olaf Żylicz, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Prowadzi dr Anna Wojciuk, Instytut Badań Edukacyjnych

[o uczestnikach]

 

18:45-20.00 – kolacja

20:00-21.00 – Koncert Grzegorza Turnaua

 

6 czerwca (poniedziałek)

 

9.00-11.00 Sesja III – plenarna

Podsumowują debaty w grupach tematycznych (9.00-9.30):

 1. Prawo każdego ucznia do sukcesu – dr Jacek Strzemieczny, CEO
 2. Wspomaganie szkół i nauczycieli w rozwoju – Beata Domerecka, dyrektor SP  w Kruszynie
 3. Samorządy na rzecz dzieci i rodziców – Artur Gałęski, kurator oświaty, Szczecin
 4. Potrzeby rozwoju kraju i rynku pracy – Małgorzata Rusewicz, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
 5. Świat nauki na rzecz edukacji – prof. Jolanta Choińska-Mika, Instytut Historyczny UW, IBE
 6. Nowoczesne technologie – Magdalena Bogusławska, ORPEG
 7. Zostać liderem w edukacji – Joanna Berdzik, ORE

Dyskusja panelowa: Jakość edukacji tworzą nauczyciele

 

Uczestniczą w dyskusji:

 • Sławomir Broniarz, Związek Nauczycielstwa Polskiego – perspektywa nauczycielska
 • Andrzej Porawski, Związek Miast Polskich – perspektywa samorządu miasta
 • Marek Olszewski, Związek Gmin Wiejskich – perspektywa gmin wiejskich
 • Wiesław Kosakowski, Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni – perspektywa dyrektora szkoły publicznej
 • Jan Wróbel, dyrektor I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie – perspektywa dyrektor szkoły niepublicznej
 • prof. Zbigniew Marciniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – perspektywa szkolnictwa wyższego i kształcenia nauczycieli

Prowadzi Edwin Bendyk, Tygodnik Polityka

[o uczestnikach]

 

11:00-11.30 – kawa, herbata

11.30-13.40 Sesja IV – plenarna

Dyskusja panelowa: Zmiany demograficzne – szanse i zagrożenia

Uczestniczą w dyskusji:

 • dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, IBE, Instytut Statystyki i Demografii SGH – prognoza demograficzna do roku 2035
 • prof. Krzysztof Konarzewski, Instytut Badań Edukacyjnych – perspektywa organizacji pracy szkoły
 • Andrzej Tomczak, Urząd Miasta Poznania – perspektywa dużego miasta
 • Marian Buras, wójt gminy Morawica, woj. świętokrzyskie – perspektywa wiejskiej gminy
 • prof. Tomasz Borecki, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich – perspektywa akademicka

Prowadzą:

Magdalena Kula, doradca ministra nauki i szkolnictwa wyższego
Marek Zając, dziennikarz i publicysta

[o uczestnikach]

 

Podsumowanie obrad: Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej

Zamknięcie obrad: Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych

 

13.40 – 15.00 – obiad

.